preloder

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

przez

PAKO GROUP Sp. z o.o.

 

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług spedycyjnych przez PAKO GROUP Sp. z o.o. (dalej jako: ,,Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia drogowego przewozu krajowego i międzynarodowego w ramach działalności PAKO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalin dla wszelkich zleceniodawców.

 

 • § 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe definicje oznaczają:

1)  PAKO GROUP – PAKO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalin, adres: ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin, której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy W Koszalinie Ix Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numerem: 0000721311.

2)  Czynności załadunkowe – załadunek, przeładunek, rozmieszczenie przesyłki na pojeździe, zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem w czasie przewozu, a także zdjęcie zabezpieczeń i rozładunek przesyłki z pojazdu w miejscu przeznaczenia. Nadawca, odbiorca lub inny podmiot wykonujący czynności ładunkowe jest obowiązany wykonać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towarowej zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.

3)  Zlecenie spedycyjne – dokument zawierające następujące dane: nadawcy: nazwa firmy, pełny adres, telefon, podpis oraz imię i nazwisko zlecającego; odbiorcy: nazwa firmy, pełny adres, telefon i nazwisko osoby i numeru telefonu do kontaktu; dane płatnika: nazwa firmy, pełny adres i numer NIP, dane o przesyłce i jej właściwościach tu: nazwa towaru, ilość i waga (w tym waga brutto) oddanej do transportu przesyłki, uwagi dotyczące transportu, czas i miejsce wydania i odbioru przesyłki, określać zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.

4)  Dokument przewozowy – dokument potwierdzający przyjęcie przez przewoźnika przesyłki do przewozu oraz jej odbiór.

5)  Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (w tym osoby upoważnione) wskazana przez Zleceniodawcę na Liście Przewozowym, nadająca przesyłkę w ramach usługi transportowej.  Przez pojęcie Nadawcy rozumie się także załadowcę, frachtującego i wysyłającego.

6)  Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (w tym osoby upoważnione) wskazana przez Zleceniodawcę, która przyjmuje przesyłkę od przewoźnika w ramach usługi transportowej.

7)  Przewoźnik – podmiot, któremu PAKO GROUP Sp. z o.o. powierza wykonanie w części lub w całości obowiązki przewozowe, spedycyjne, logistyczne wynikające z umowy zamówienia transportu on-line z klientem.

8)  Spedytor – osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu ładunków m.in. organizacja przewozu, wystawianie dokumentów spedycyjnych.

9)  Klient – inaczej zleceniodawca, osoba prywatna lub przedsiębiorca zlecający PAKO GROUP wykonanie usługi spedycyjnej lub usług spedycyjnych i zawierający z PAKO GROUP Umowę o świadczenie usług spedycyjnych. Klient może być zarazem Nadawcą lub Odbiorcą.

10)  Konsument –  zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11)  Przesyłka – ładunek (towar) Zleceniodawcy przyjęty do przewozu i dostarczenia Odbiorcy.

12)  Potwierdzenie doręczenia – usługa dodatkowa polegająca na pisemnym potwierdzeniu przez Odbiorcę otrzymania Przesyłki, na przedłożonym przez Kierowcę liście przewozowym oraz zwrocie tego dokumentu do Zleceniodawcy; Za równoważne z pisemnym potwierdzeniem przez Odbiorcę otrzymania Przesyłki traktowane będą pisemne adnotacje dokonywane przez Kierowcę na Liście Przewozowym o nieobecności, odmowie odbioru przesyłki lub braku możliwości jej dostarczenia do odbiorcy,

13)  Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług spedycyjnych, i które uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację usług spedycyjnych, które to zdarzenie jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy, i któremu, działając z należytą starannością, nie można się przeciwstawić. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, klęski żywiołowe, epidemie, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie, jak również czasowe lub całkowite zatory, blokady lub zamknięcie dróg komunikacji dokonane w trakcie realizacji zlecenia.

14)  Umowa / Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą polegająca na  przemieszczeniu Przesyłki od Nadawcy do Odbiorcy na warunkach określonych w Zleceniu przewozu.

15)  Zlecenie przewozu – dokument na podstawie którego Zleceniobiorca dokonuje zaplanowania trasy przewozu przesyłki, jej załadunku, ewentualnego przeładunku lub magazynowania, wynajmu samochodu ciężarowego wraz z kierowcą w celu przewozu przesyłki do określonego odbiorcy oraz jej rozładunku, zawierająca co najmniej nazwę i adres Nadawcy, nazwę i adres Odbiorcy, miejsce załadunku i rozładunku przesyłki, określenie przedmiotu przesyłki, proponowaną cenę za usługę przewozu, bądź polecenie wykonania usługi transportowej w ramach zawartej umowy przewozu.

16)  Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z PAKO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie umowę przewozu.

17)  Zleceniobiorca – PAKO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalin, adres: ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin, której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy W Koszalinie Ix Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numerem: 0000721311.

18)  OW – Ogólne warunki przyjęcia i realizacji zamówień przewozu które stosuje się do każdej realizowanej usługi wykonywanej przez Zleceniobiorcę dla wszelkich Zleceniodawców.

19)  Konwencja CMR – Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR, sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r., Nr 49, poz. 238, oraz z 1995 r., Nr 69, poz. 352 i z 2011 r. Nr 72, poz. 382).

20)  Prawo przewozowe – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 1984 nr 53 poz. 272).

21)  Dotpay – Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. – Operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. Daje możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym.

22)  Blue Media – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości). – Blue Media S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i posiada zgodę Narodowego Banku Polskiego (NBP) na prowadzenie Systemu Płatności BlueCash.

 

 • § 2 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

1. Zawarcie Umowy przewozu następuje na podstawie ustaleń za pośrednictwem poczty e-mail lub wypełnienia formularza i kliknięcia złóż zamówienie, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pakogroup.pl/wyceny/wycena-transportu/#zamowtransport jednocześnie zapoznając się i akceptując OW

2. Zawarcie umowy za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza zamówienia, zawsze poprzedzane jest wspólnymi ustaleniami, negocjacjami oraz możliwościami obsługi Zleceniodawcy.

3. Zleceniodawca ma świadomość i wyraża zgodę na nagrywanie wszelkich rozmów jakie będzie prowadził z pracownikami Zleceniobiorcy dotyczących organizacji oraz ustalenia innych okoliczności związanych z dostarczeniem, odbiorem przesyłki.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do właściwego i poprawnego wypełnienia i wysłania Zamówienia on-line, w każdym przypadku należy w sposób kompletny, dokładny i zgodny z prawdą podać wszystkie informacje wymagane w treści formularza, a także wszelkie inne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania usługi spedycyjnej. PAKO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niekompletnego lub błędnego przygotowania przez Klienta Zlecenia Spedycyjnego lub z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.

5. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do realizacji Zamówienia oraz oświadcza, że w momencie składania  zamówienia jest w posiadaniu dokumentów umożliwiający w sposób prawny i legalny realizacje transportu danej przesyłki, która poprzez swoje parametry wymaga takich pozwoleń lub zgłoszeń do odpowiednich instytucji, między innymi dokumenty:

Pozwolenia na przejazd nienormatywny przez dane miasto wydawane inwestorowi.

– Szeroko rozumiane dokumenty celne.

– Zezwolenie na obrót towarami podwójnego zastosowania.

– Dokumenty dotyczące transakcji w obrocie alkoholami.

– Inne prawnie wymagane dokumenty.

6. Zleceniodawca jest w posiadaniu dokumentów wymaganych lub uprawniających do przejazdu z ładunkiem nienormatywnym który wymaga dodatkowych pozwoleń.

7. Zleceniobiorca ma prawo odmówić lub wstrzymać realizację Zlecenia jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa, przesyłka jest gotówka, papiery wartościowe lub inne dokumenty o charakterze płatniczym, przesyłka ma zostać przetransportowana bez wymaganych dokumentów celnym i innych.

8. Zleceniobiorca organizuje realizację przemieszczenia towaru z miejsca jego nadania do miejsca wskazanego w Zamówieniu.

9. Zleceniodawca może przyjąć Zlecenie PAKO GROUP wyłącznie w takiej treści, w jakiej została ona złożona przez PAKO GROUP. W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia o przyjęciu oferty PAKO GROUP z zastrzeżeniem jakiejkolwiek zmiany lub uzupełnienia poczytuje się to jako złożenie przez Zleceniodawcę PAKO GROUP nowej oferty wykonania usługi spedycyjnej lub usług spedycyjnych. Nową ofertę, o której mowa, poczytuje się za przyjętą przez PAKO GROUP wyłącznie w razie złożenia przez PAKO GROUP jednoznacznego oświadczenia o jej przyjęciu.

10. Zleceniobiorca zastrzega sobie w każdym czasie, prawo odmowy przyjęcia Zlecenia do realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę.

 

 • § 3 WYCENA USŁUGI

1. Cena za usługi świadczone przez Zleceniobiorcę ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i przedstawiana w kwotach netto.

2. Zleceniobiorca jest uprawniony ustalić kwotę wynagrodzenia zarówno w PLN, jak i w EURO. W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone jest w EURO, przeliczenia należnego podatku VAT na PLN dokonuje się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski poprzedzający dzień załadunku.

3. Na wyraźne zapytanie Klienta dotyczące warunków i kosztów transportu Zleceniobiorca na podstawie aktualnych czynników ekonomicznych w okresie realizacji planowego zlecenia wylicza koszt przewozu i przesyła wyliczenie Klientowi.

4. Wycena wynagrodzenia Zleceniobiorcy za usługę spedycyjną jest ustalana na podstawie: wagi, gabarytów oraz odległości pomiędzy miejscem nadania a miejscem dostawy ładunku, zgodnie z mapami elektronicznymi używanymi przez Zleceniobiorcę, uwzględniając położenie geograficzne.

5. W przypadku, gdy Zleceniodawca dokonuje dodatkowych dyspozycji dotyczących ładunku lub zmienia dotychczasowe zlecenie Zleceniobiorca nalicza z tego tytułu opłaty dodatkowe wynikające z dodatkowych kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę z tym związanych.

 

 • § 4 OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

1. Zleceniodawca składając zamówienie transportu zobowiązuje się do zorganizowania czynności załadunku i rozładunku poprzez wyznaczenie uprawionego załadowcy, który winien przekazać przesyłkę mającą być przedmiotem przewozu w stanie umożliwiającym jej prawidłowe zabezpieczenie, przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Kierowca wykonujący przewóz w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do podejmowania czynności załadunku i rozładunku towaru, a jedynie zabezpiecza towar na środku transportowym według instrukcji załadowcy.

3. W przypadku jakikolwiek wątpliwości lub spostrzeżeń kierowca dokonuje wpisu w dokumencie przewozowym w obecności załadowcy.

4. W przypadku transportu ładunków nienormatywnych Zleceniodawca ma obowiązek zapewnić w celu czynności załadunku i rozładunku osoby posiadające odpowiednie uprawienia dla danego ładunku. Zapis ten dotyczy szeroko rozumianych maszyn budowlanych i rolniczych będących ładunkiem samym w sobie oraz maszyn uczestniczących w załadowaniu i rozładowaniu przedmiotu transportu.

5. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie w zamówieniu lub w inny sposób wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, błędnych niepełnych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych, za wadliwy stan towaru, brak lub niewłaściwe opakowanie, za niewłaściwe wskazanie rodzaju lub wielkości (ciężaru) ładunku, za nieterminowe załadowanie ładunku na podstawiony środek transportowy i przestoje w realizacji zlecenia, wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub Nadawcy, za skutki dodatkowych dyspozycji przekazanych Zleceniobiorcy w trakcie realizacji zlecenia, jeśli miały wpływ na wzrost kosztów jego realizacji. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie czynności przez Nadawcę lub Zleceniodawcę.

6. PAKO GROUP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wskazówek, instrukcji i poleceń wydawanych bezpośrednio przez Klienta innym podmiotom zaangażowanym w wykonanie usług spedycyjnych lub w obsługę Przesyłki.

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zarówno w stosunku do Nadawcy, Odbiorcy, jak i osób trzecich. Powyższy przepis nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

8. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie może przekraczać kwot określonych w liście przewozowym przez Nadawcę, stronę zagraniczną przyjmującą przesyłki do przewozu lub kwoty zadeklarowanej w liście przewozowym przez Nadawcę.

9. Odszkodowanie, za opóźnienie przesyłki terminowej nie może być wyższe niż równowartość kwoty pobranej tytułem opłaty za przewóz.

10. W przypadku żądania przez Zleceniodawcę zmiany terminu podstawienia środka transportu, zmiany rodzaju środka transportu, zmiany innych istotnych warunków realizacji zlecenia lub zawinionego przez Zleceniodawcę braku możliwości wykonania zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania tych zmian firmie PAKO GROUP Sp. z o.o. w formie pisemnej w stosownym terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian. Ewentualne koszty wynikające z takich działań ponosi Zleceniodawca. PAKO GROUP Sp. z o.o. ma prawo odmówić lub wstrzymać realizację zlecenia, jeśli zmiany te uniemożliwią należyte wykonanie zleconej usługi.

11. PAKO GROUP może zmienić sposób wykonywania Umowy przewozu bez zgody Klienta w przypadku wystąpienia zakłóceń lub przeszkód w procesie świadczenia usług spedycyjnych, wynikłych z przyczyn niezawinionych przez PAKO GROUP. PAKO GROUP zobowiązany jest kierować się dobrem Przesyłki, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością, przy czym postępowanie PAKO GROUP następuje na koszt i ryzyko Klienta. PAKO GROUP, w miarę możliwości, będzie informował Klienta o wystąpieniu okoliczności przewidzianych w zdaniu pierwszym.

12. PAKO GROUP nie jest związany treścią jakichkolwiek wskazówek, instrukcji i poleceń Klienta, Nadawcy lub Odbiorcy, które byłyby niezgodne z treścią Umowy przewozu. Jakakolwiek zmiana dotyczącą treści lub zakresu zastosowania OW może zostać wprowadzona jedynie w treści Umowy przewozu, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Przyjęcie przesyłki w celu wykonania usługi odbywa się na podstawie WZ/CMR/LP lub innego ważnego dokumentu podpisanego przez nadawcę i kierowcę realizującego usługę na zlecenie lub w imieniu Zleceniobiorcy.

14. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi i wymiarów ładunku, rozbieżność pomiędzy danymi podanymi przez Nadawcę w dokumencie transportu /WZ/CMR/LP a stanem faktycznym, stanowi podstawę do zmiany wyceny za usługę lub odmowy realizacji zlecenia.

15. Odmowa realizacji przewozu przez Zleceniobiorcę w przypadku rozbieżności między zleceniem a rzeczywistym stanem faktycznym, które zostały ocenione na miejscu przez kierowcę wykonującego przewóz, przysługuje zapłata kary umownej w kwocie 100% frachtu.

16. Wszystkie koszty dodatkowe wynikające z kar umownych niniejszego zlecenia zostały ujęte i opisane w rozdziale „Zapisy kary umownych i sytuacje sporne”.

17. W przypadku kiedy dane ładunku wskazane w zleceniu są niezgodne ze stanem faktycznym a brak jest możliwości wjazdu na załadunek lub rozładunek danym rodzajem pojazdu, Zleceniodawca każdorazowo, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających z organizacji załadunku/rozładunku, podstawienia samochodu na miejsce załadunku, podstawienia samochodu zastępczego przez Zleceniobiorcę w celu należytego wykonania zlecenia, jeśli koszty te nie wynikają bezpośrednio z zaniedbań Zleceniobiorcy.

18. Z uwagi na złożoną specyfikę i organizację świadczenia usług spedycyjnych oraz z uwagi na częstotliwość i skalę występowania nieprzewidzianych i niezależnych od spedytorów i przewoźników okoliczności wpływających na wykonywanie usług spedycyjnych PAKO GROUP nie przyjmuje na siebie zobowiązania dostarczenia Przesyłki w określonym terminie. PAKO GROUP może podjąć się dostawy Przesyłki w określonym terminie na podstawie Umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, której treść musi wprost przewidywać zobowiązanie PAKO GROUP do dostarczenia Przesyłki w określonym terminie.

19. Za niezawiniony przez Zleceniobiorcę postój pojazdu przy załadunku lub rozładunku Zleceniodawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zleceniobiorcy opłaty za drugą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju w wysokości 150,00 zł w transporcie krajowym i 150,00 EURO w transporcie międzynarodowym dla pojazdów lub zespołów pojazdów o ładowności od 12 ton do 24 ton. Dla pojazdów od 0,5 tony do 12 ton – 100,00 zł w ruchy krajowym i 100,00 EURO w ruchu międzynarodowym.

20. W przypadku anulowania zlecenia po rozpoczęciu realizacji usługi spedycyjnej tj. od momentu złożenia zamówienia online zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę poniesionymi kosztami realizacji danego zlecenia, a w szczególności kosztami organizacji procesu podstawienia pojazdu na miejsce załadunku.

21. Zleceniodawca jest uprawnionym do odstąpienia od umowy przewozu do chwili załadunku. Odstąpienie od umowy dokonane w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowanym załadunkiem skutkuje karą umowną w wysokości ceny frachtu według zamówienia do której będzie wystawione obciążenie za karę umowną według niniejszego regulaminu.

22. Zleceniodawca który anuluje transport po złożonym zamówieniu, a które zamówienie postanowi anulować niezależnie od przyczyn przed 48h przed planowanym załadunkiem towaru zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PAKO GROUP Sp. z o.o. należności 500zł netto w ruchu krajowym i 200 euro w ruchy międzynarodowym jako pracę wykonaną na rzecz organizacji transportu przy ustalonej cenie w przypadku do 26 999kg brutto wartości ładunku.

23. Zleceniodawca który anuluje transport po złożonym zamówieniu, a które zamówienie postanowi anulować niezależnie od przyczyn przed 48h przed planowanym załadunkiem towaru zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PAKO GROUP Sp. z o.o. do zapłaty należności 1500zł netto w ruchu krajowym i 1200 euro w ruchy międzynarodowym jako pracę wykonaną na rzecz organizacji transportu przy ustalonej cenie w przypadku od 27 000kg brutto wartości ładunku.

24. Przesyłki uznaje się za doręczone z chwilą jej wydania Odbiorcy, osobie uprawnionej do jej obioru, a także przedstawicielowi ustawowemu Odbiorcy lub pełnomocnikowi Odbiorcy po uprzednim złożeniu przez właściwą osobę podpisu stanowiącego potwierdzenie jej otrzymania.

25. Przy wydaniu Przesyłki doręczający może zażądać od Odbiorcy lub uprawnionej do odbioru osoby okazania ważnego dokumentu tożsamości.

26. Odbiór ładunku Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przewozowych potwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W momencie potwierdzenia odbioru odpowiedzialność za stan i kompletność ładunku przechodzi na Odbiorcę. Wszelkie zastrzeżenia stwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usługi (stan ładunku, realizacja dostawy) powinny zostać umieszczone przez odbiorcę w chwili odbioru w dokumentach przewozowych.

27. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Odbiorca odmówi odbioru ładunku bądź też Zleceniodawca zadecyduje o zwrocie ładunku do miejsca jego nadania lub innego wskazanego przez Zleceniodawcę, traktowane jest to, jako zlecenie zmiany warunków realizacji usługi spedycyjnej, a Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za realizację tej usługi przez Zleceniobiorcę, dodatkowo Zleceniodawca będzie musiał zapłacić Zleceniobiorcy kwotę 150% frachtu za powrót z ładunkiem do miejsca nadania. Jeżeli konieczność zlecenia zmiany warunków realizacji usługi spedycyjnej spowodowana została przyczynami zawinionymi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego.

28. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważna jest także odmowa uiszczenia należności za dokonaną przez Zleceniobiorcę usługę przez Odbiorcę przesyłki.

29. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniobiorcy lub podmiotowi przez niego wskazanemu komplet niezbędnych dokumentów związanych z przemieszczeniem ładunku, w tym dokumentów związanych z załatwieniem formalności celnych oraz udzielić Zleceniobiorcy oraz jego Przewoźnikowi niezbędnych informacji istotnych w procesie realizacji usługi. Dokumenty powinny być wręczone kierowcy nie później niż przy załadunku.

30. W przypadku, gdy zlecenie dotyczyć będzie importu towarów spoza krajów Unii Europejskiej Zleceniodawca zobowiązuje się przesłać faksem do Zleceniobiorcy kopie dokumentu SAD w dniu odprawy lub w dniu następnym. Nieprzesłanie SAD w terminie spowoduje naliczenie przez Zleceniobiorcę podatku VAT w wysokości podstawowej przewidzianej w obowiązujących przepisach, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia wszystkich należności wskazanych w fakturze.

31. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność dokumentów towarzyszących towarowi i ich treść, w tym zakresie, o ile w zleceniu nie jest to dokładnie sprecyzowane, dokumenty przekazane przez Zleceniodawcę lub Nadawcę nie podlegają weryfikacji przez Zleceniobiorcę. Za wszelkie szkody spowodowane brakiem, niedostatecznością lub nieprawidłowością tych dokumentów i informacji ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca lub Nadawca.

32. Przed przyjęciem pierwszego zlecenia od Zleceniodawcy, do uruchomienia jego realizacji niezbędne jest dostarczenie kopii dokumentów Zleceniodawcy, zasadniczo nie później niż na 1 dzień roboczy przed przyjęciem Zlecenia: REGON, NIP PL w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towaru (UE), wypis potwierdzający rejestrację firmy (odpisz z KRS lub zaświadczenie o wpisie do EDG), a w przypadku osób fizycznych oraz wspólników spółek cywilnych również adres zamieszkania wszystkich wspólników.

33. Czynności załadunkowe i rozładunkowe wykonywane są odpowiednio przez Nadawcę i Odbiorcę, którzy są solidarnie zobowiązani do pieczy nad Przesyłką podczas trwania tych czynności.

34. W sytuacji, gdy opakowanie nie zapewnia bezpiecznego i należytego wykonania przewozu, przewóz Przesyłki odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Zleceniodawcy.

35. Za szkody Przesyłki powstałe od chwili przyjęcia Przesyłki do momentu Jej wydania, a także za szkody powstałe w związku z zagubieniem dokumentów, opóźnieniem w załadunku, rozładunku lub dostarczeniu Przesyłki, całkowitą lub częściową utratą, uszkodzeniem lub ubytkiem w Przesyłce, nieprawidłowym rozmieszczeniem Przesyłki na przestrzeni ładunkowej, włączając w to prawidłowy nacisk na osie pojazdu, podstawieniem niewłaściwego, niespełniającego norm lub niesprawnego technicznie środka transportowego, a także za inne przejawy nienależytego wykonania umowy przewozu, odpowiedzialność ponosi Przewoźnik. Spedytor zobowiązuje się do przeniesienia praw nabytych wskutek czynności wykonanych w związku z realizacją Umowy Spedycji oraz do wydania wszelkich dokumentów umożliwiających Zleceniodawcy wykonywanie uprawnień nabytych na jego rzecz przez Spedytor

36. W przypadku utraty Przesyłki, uszkodzenia albo ubytku w przesyłce lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki terminowej Przewoźnik lub Zleceniobiorca obowiązany jest sporządzić protokół w obecności Odbiorcy lub jego pełnomocnika. Protokół powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach oraz zawierać następujące informacje: miejsce, datę i godzinę sporządzenia, wykaz uczestników sporządzanego protokołu, opis stanu oraz uszkodzeń przesyłki, okoliczności powstania szkody, przyczynę opóźnienia doręczenia oraz podpisy uczestników sporządzanego protokołu.

37. Przewoźnik lub Przedstawiciel Zleceniobiorcy pozostawia Odbiorcy jeden egzemplarz protokołu, drugi zachowuje dla siebie, natomiast trzeci przekazuje do Zleceniobiorcy. Protokół, stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji Odbiorcy i ewentualnej wypłaty odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

 • § 5 PRZYJĘCIE PRZESYŁKI DO REALIZACJI PRZEWOZU

1. Wszystkie ładunki przyjmowane są do spedycji na podstawie właściwego dokumentu przewozowego od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy (lub grupy osób przebywających pod tym samym adresem), chyba że co innego zostało wyraźnie ustalone w zamówieniu transportu.

2. Za prawidłowe wypełnienie Zamówienia transportu /LP/CMR/WZ odpowiada Nadawca towaru.

3. PAKO GROUP może, bez konieczności uzyskiwania zgody Zleceniodawcy, przekazywać wykonanie Umowy innym spedytorom, zarówno w całości (spedytor zastępczy), jak i w części (spedytor dalszy), przewoźnikom, a także ma pełną swobodę w zakresie angażowania wszelkich innych podmiotów niezbędnych lub pomocnych dla wykonania usług spedycyjnych.

4. Nadawca ma obowiązek udostępnienia przygotowanych dokumentów przewozowych na żądanie kierowcy, jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia uwag i spostrzeżeń wynikających ze stanu ładunku.

5. Nadawca każdorazowo jest zobowiązany umieścić ładunek na skrzyni ładunkowej pojazdu. Nadawca ma obowiązek odpowiednio oznakować i zabezpieczyć ładunek na czas transportu.

6. W przypadku, gdy parametry ładunku przekroczą parametry określone w zamówieniu Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru powstałe podczas jego transportu, przemieszczenia lub przeładunku.

7. Zleceniodawca obowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość i opis zawartości Przesyłki.

8. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy celne, administracyjne i podatkowe do dokonania przewozu przesyłki i odpraw celnych w transporcie międzynarodowym.

9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podstawienia odpowiedniego dla danego rodzaju i rozmiarów ładunku oraz domagania się zwrotu kosztów poniesionych z podstawieniem nieodpowiedniego środka transportu, wynikłych z podania przez Zleceniodawcę niewłaściwych gabarytów ładunku.

10. Nadawane ładunki powinny być opakowane w sposób właściwy dla stosowanego procesu spedycyjnego. W szczególności opakowanie powinno:

a) zabezpieczać ładunek przed uszkodzeniem mogącym powstać w wyniku działania zwykłych sił zewnętrznych podczas całego procesu spedycyjnego,

b) uniemożliwić dostęp do zawartości ładunku, oraz umożliwiać stwierdzenie faktu dostępu do niego,

c) nie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia oraz powinno być bezpieczne dla innych ładunków,

d) nie zawierać substancji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi oraz nie zagrażać środowisku,

e) być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem, jeśli opakowanie jest jednocześnie opakowaniem handlowym,

f) zawierać w widocznym miejscu czytelne i wyraźne oznaczenie obejmujące informacje o: nazwie i adresie Nadawcy i Odbiorcy, liczbie jednostek ładunkowych (np. palet) objętych daną Przesyłką, zawartości i cechach towarów i rzeczy objętych Przesyłką oraz o sposobie postępowania z Przesyłką,

g) w przypadku towarów niebezpiecznych powinno być dobrane właściwie do zawartości ładunku, zgodnie z przepisami ADR. Nadawca odpowiada za prawidłowe przygotowanie ładunku do spedycji w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i zapewniający bezpieczeństwo pozostałych ładunków,

h) być odpowiednio wytrzymałe stosowanie do wagi i zawartości ładunku, posiadać odpowiednie zabezpieczenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz oznakowania informujące o specyfice postępowania z ładunkiem.

11. W przypadku towarów i rzeczy wymagających spełnienia szczególnych wymogów lub zachowania szczególnych warunków, z uwagi na ich właściwości lub obowiązujące przepisy prawa, Klient zobowiązany jest do spełnienia tych wymogów i warunków oraz do poinformowania PAKO GROUP o nich. Dotyczy to w szczególności:

a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych – Klient zobowiązany jest przekazać PAKO GROUP wszelkie informacje i dokumenty wymagane tymi przepisami, dotyczące towarów niebezpiecznych będących przedmiotem Przesyłki,

b) towarów o znaczeniu strategicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 194, z późniejszymi zmianami) – Klient zobowiązany jest przekazać PAKO GROUP wszelkie informacje i dokumenty wymagane tymi przepisami, dotyczące takich towarów będących przedmiotem Przesyłki,

c) towarów należących do innych szczególnych kategorii, takich jak: środki spożywcze, produkty lecznicze, towary szybko psujące się.

12. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Zleceniobiorcy (lub jego podwykonawca) pozostawia awizo ze wskazaniem o terminie i miejscu odbioru przesyłki albo możliwości zamówienia kolejnej dostawy do swojej siedziby. Koszt drugiej lub kolejnej próby doręczenia przesyłki jest określany w obowiązującej taryfie.

13. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia wskazanych w zleceniu ładunków, jeśli ich stan będzie wadliwy, opakowanie niewystarczające, niezgodne z wymogami prawa lub niniejszego Regulaminu.

14. Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia ładunku do spedycji jeśli jego opakowanie nie zapewnia należytego i bezpiecznego wykonania usługi przewozu, zachowując przy tym prawo do wystawienia w postaci kary umownej obciążenia w wysokości frachtu czyli ceny za uzgodniony przejazd. W takim wypadku przyjęcie bez uwag ładunku do spedycji nie może być rozumiane jako akceptacja odpowiedzialności materialnej za ładunek przez Zleceniobiorcę.

15. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości ładunku w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy lub osób trzecich, w każdym czasie od momentu przyjęcia do spedycji do momentu dostarczenia do Odbiorcy, w celu stwierdzenia zgodności zawartości ładunku z danymi zamieszczonymi w dokumentach przewozowych.

16. W sytuacji przyjęcia przez Zleceniobiorcę ładunku nie spełniającego wymogów wskazanych w niniejszym paragrafie, wszelkie ryzyko i odpowiedzialność powstała z tego tytułu spoczywa na Zleceniodawcy.

 

 • § 6 WYNAGRODZENIE, FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Z tytułu świadczenia usług spedycyjnych PAKO GROUP przysługuje od Klienta wynagrodzenie oraz zwrot wszelkich związanych ze świadczeniem usług spedycyjnych kosztów i wydatków.

2. Płatności za wykonane usługi będą realizowane na podstawie Faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę, w dniu załadunku towaru jednak nie później niż 14 dni od rozładunku samochodu u Odbiorcy towaru.

3. Zleceniodawca ma możliwość wyboru formy płatności:

a) przedpłata – przelew zwykły zaksięgowanie do 2 dni roboczych

b) przedpłata – przez Blue Media (prowizja od 1 zł do 5 zł za obsługę dla Blue Media) zaksięgowanie natychmiastowe

c) przedpłata – przez Dotpay (+ 1,9% prowizji za obsługę dla Dotpay) zaksięgowanie natychmiastowe

d) termin płatności do 7 dni ( tylko po pozytywnym zweryfikowaniu przez nasz dział prawny)

e) zapłata przez Dotpay po dojechaniu kierowcy na rozładunek (+ 1,9% prowizji za obsługę dla Dotpay)

f) zapłata przez Blue Media po dojechaniu kierowcy na rozładunek (prowizja od 1 zł do 5 zł za obsługę dla Blue Media)

g) zapłata gotówką u kierowcy:

do 2000 zł dodatkowo 50 zł

od 2001 zł dodatkowo 100 zł

4. W przypadku gdy klient zapłaci przez Dotpay i anuluje transakcję to koszt prowizji dla Dotpay czyli 1,9% za obsługę transakcji nie zostanie zwrócony.

5. Zleceniobiorca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu płatności, jednak jego udzielenie musi być każdorazowo określone w formie pisemnej do zamówienia transportu. W takim przypadku termin płatności jest uzgadniany zawsze z ustaleniem konkretnej daty na dokonanie płatności. Dokument taki musi zawierać pieczątkę firmową oraz podpis osoby akceptującej uzgodniony termin płatności.

6. Zleceniobiorca wystawia Fakturę VAT w momencie załadunku towaru jednak nie później niż 14 dni od rozładunku samochodu u Odbiorcy towaru, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła fakturę na adres e-mail wskazany w zamówieniu transportu on-line. Istnieje również możliwość wystawienia faktury proformy przed rozpoczęciem realizacji usługi bądź załadunku, należy jednak o tym fakcje poinformować biuro Zleceniobiorcy i spedytora prowadzącego zlecenie.

7. Zleceniobiorca bezwzględnie wymaga przesłania potwierdzenia realizacji zapłaty za usługę wynikającą z wcześniej wystawionej i przesłanej Faktury do momenty rozładunku. Potwierdzenie czytelnego dokumentu, z którego wynika uregulowanie płatności za usługę, należy wysłać spedytorowi prowadzącemu dane zlecenie na podany adres e-mail.

8. Warunkiem rozładowania towaru / ładunku u Odbiorcy jest pozytywna weryfikacja przesłanego potwierdzenia przelewu przez spedytora prowadzącego zlecenie.

9. Wynagrodzenie oraz koszty i wydatki przewidziane w Umowie dotyczą świadczenia usług spedycyjnych przewidzianych w Umowie, których przedmiotem jest Przesyłka określona w Umowie, a ponadto ustalone są przy założeniu typowych i niezakłóconych warunków wykonywania usług spedycyjnych. W przypadku zmiany przez Klienta zakresu lub sposobu świadczenia usług spedycyjnych, zmiany Przesyłki lub wystąpienia, z przyczyn niezawinionych przez PAKO GROUP, zmiany warunków świadczenia usług spedycyjnych lub zakłóceń w procesie świadczenia usług spedycyjnych, a także w przypadku zmiany kosztów i wydatków związanych ze świadczeniem usług spedycyjnych lub wprowadzenia nowych kosztów i wydatków, w tym opłat i obciążeń publicznoprawnych – wynagrodzenie PAKO GROUP oraz koszty i wydatki podlegające zwrotowi na rzecz PAKO GROUP ulegają odpowiednim zmianom.

10. Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz PAKO GROUP dodatkowe wynagrodzenie w razie wykonania przez PAKO GROUP lub podmiot zaangażowany w wykonanie Umowy dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności (poza zakresem Umowy), o ile wykonanie takich dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności zostało uzgodnione z Klientem, a także w przypadku gdy wykonanie dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności nie zostało uzgodnione z Klientem, ale było niezbędne do należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia Przesyłki lub praw i interesów Klienta lub PAKO GROUP.

11. Niezależnie od wynagrodzenia Klient zobowiązany jest zwrócić PAKO GROUP wszelkie koszty i wydatki poniesione w celu wykonania Umowy przez PAKO GROUP i podmioty zaangażowane w wykonanie Umowy (m.in. opłatę za dodatkowy przewóz, koszty składowania, koszty demurrage i detention, opłaty postojowe, opłaty celne, opłaty związane z inspekcją sanitarną lub jakościową, inne opłaty administracyjne), choćby nawet takie koszty i wydatki nie zostały wprost przewidziane w Umowie.

12. Dodatkowe wynagrodzenie oraz koszty i wydatki, o których mowa w § 6 ust. 10 i 11 OW, zostaną zapłacone przez Klienta na rzecz PAKO GROUP w wysokości wynikającej z Umowy, a w przypadku gdy ich wysokość będzie wyższa, aniżeli przewidziano w Umowie, albo nie zostały przewidziane w Umowie – wówczas Klient dokona zapłaty na rzecz PAKO GROUP na podstawie dowodów poniesienia takich kosztów i wydatków przez PAKO GROUP lub podmioty zaangażowane w wykonanie Umowy.

13. Termin płatności należności na rzecz PAKO GROUP wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury albo noty księgowej.

14. Za Usługi dodatkowe opłaty będą naliczane zgodnie z umową pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą, odpowiednio dla danego typu usługi spedycyjnej.

15. Wszelkie formalności związane z odprawą celną obciążają ZLECENIODAWCĘ.

16. Do opłat za usługi Zleceniobiorca naliczać będzie podatek do towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.

17. Faktury VAT za usługi spedycyjne wykonane przez Zleceniobiorcę wystawiane są po każdej wykonanej usłudze, o ile Zleceniobiorca nie uzgodni odrębnie ze Zleceniodawcą.

18. Zleceniobiorca nie ma obowiązku kompletowania dokumentów przewozowych i dokumentów towarzyszących do towaru i ich podpinania pod wystawiane faktury za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego odbiór ładunku przez Odbiorcę, odebranego przez kierowcę w chwili przekazania ładunku Odbiorcy tj. LP/WZ/CMR.

19. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącania kwot ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Zleceniobiorcy.

20. W przypadku powstania szkody w towarze, Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniobiorcę oraz złożyć Zleceniobiorcy reklamację w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki. Reklamacje złożone z przekroczeniem terminu 7 dni będą nieważne, za wyjątkiem reklamacji składanych przez Konsumentów.

21. Zleceniodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zleceniobiorcy na osobę trzecią.

22. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

23. W przypadku opóźnienia płatności, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie które wynoszą 14% w skali roku.

24. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia Faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej.

 

 • § 7 UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI

1. PAKO GROUP nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Przesyłki Klienta. PAKO GROUP może zawrzeć w imieniu lub na rzecz Klienta oraz na koszt Klienta umowę ubezpieczenia Przesyłki w transporcie (ubezpieczenie cargo)

2. W celu zawarcia w imieniu lub na rzecz Klienta umowy ubezpieczenia Przesyłki w transporcie Klient winien zlecić ubezpieczenie w treści Zlecenia Spedycyjnego oraz określić wymagane dane, w szczególności rodzaj i wartość Przesyłki. PAKO GROUP może, przed zawarciem Umowy z Klientem, odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego ubezpieczenia Przesyłki bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

3. Wskazanie w treści Zlecenia Spedycyjnego wartości Przesyłki nie oznacza udzielenia zlecenia zawarcia w imieniu lub na rzecz Klienta umowy ubezpieczenia Przesyłki w transporcie (ubezpieczenie cargo).

4. Klient w każdym przypadku zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów i wydatków związanych z ubezpieczeniem Przesyłki w transporcie (ubezpieczenie cargo), w tym do zwrotu takich kosztów i wydatków na rzecz PAKO GROUP w przypadku ich poniesienia przez PAKO GROUP.

 

 • § 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. PAKO GROUP odpowiada za Przesyłkę od momentu jej przyjęcia do momentu jej wydania przewoźnikowi, spedytorowi, Klientowi lub wskazanej przez Klienta osobie.

2. PAKO GROUP nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki w szczególności w następujących przypadkach:

a) szkoda wyniknęła z właściwości Przesyłki lub z braku opakowania lub oznaczenia Przesyłki albo z nieprawidłowego lub niedostatecznego opakowania lub oznaczenia Przesyłki,

b) szkoda w Przesyłce powstała na skutek jakichkolwiek okoliczności leżących po stronie Klienta lub osób trzecich, za które PAKO GROUP nie odpowiada (np. brak wymaganych informacji lub dokumentów lub podanie niedostatecznych lub błędnych informacji lub dokumentów),

c) szkoda polega na braku lub uszkodzeniu wewnątrz nienaruszonego opakowania jednostkowego, wewnątrz nienaruszonego opakowania zbiorczego lub wewnątrz nienaruszonej jednostki ładunkowej Przesyłki (np. paleta / karton niespaletyzowany),

d) szkoda w postaci ubytku nie przekracza granicy wynikającej z przepisów prawa lub zwyczajowo przyjętych,

e) szkoda wyniknęła na skutek siły wyższej lub zdarzenia losowego.

3. PAKO GROUP nie odpowiada za nieterminowe wykonanie usługi spedycyjnej lub nieterminowe dostarczenie Przesyłki, chyba że zobowiązał się na osobnym oświadczeniu podpisanym przez Prezesa firmy PAKO GROUP do wykonania usługi spedycyjnej lub dostarczenia Przesyłki w określonym terminie, w takim przypadku odpowiedzialność PAKO GROUP za zawinione nieterminowe wykonanie usługi lub zawinione nieterminowe dostarczenie Przesyłki nie może przewyższać wynagrodzenia za wykonanie usług spedycyjnych objętych dana Umową.

4. Klient odpowiada wobec PAKO GROUP oraz podmiotów zaangażowanych w wykonanie Umowy za szkody wynikłe z – choćby niezawinionego – niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Klienta, w tym podania nieprawdziwych lub niewystarczających informacji lub dokumentów, niewłaściwe przygotowanie, w tym niewłaściwe opakowanie lub oznakowanie Przesyłki, a także za szkody wyrządzone PAKO GROUP lub jakiejkolwiek innej osobie przez Przesyłkę.

 

 • § 9 REKLAMACJA USŁUG SPEDYCYJNYCH

1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przyjmuje Zleceniobiorca.

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej Reklamującymi) są:

a) Zleceniodawca lub Nadawca;

b) Odbiorca w przypadku, gdy Nadawca lub Zleceniodawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz prawa do dochodzenia roszczeń.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszone na piśmie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia szkody w Przesyłce lub zaistnienia innego zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, w żadnym jednak wypadku nie później niż w terminie 5 dni od dnia odebrania Przesyłki. Reklamacja złożona po upływie terminu przewidzianego w zdaniu poprzednim pozostaje bez rozpoznania, a ewentualne roszczenia Klienta wobec PAKO GROUP wygasają.

4. Reklamację uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia do PAKO GROUP, z zastrzeżeniem, że została ona przygotowana w sposób prawidłowy i kompletny oraz zawiera wymagane załączniki. Dniem doręczenia reklamacji do PAKO GROUP jest:

a) w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej – dzień rzeczywistego doręczenia reklamacji do PAKO GROUP (adres: ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin), dokonanego przez Klienta osobiście albo za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej (przesyłka polecona, paczka pocztowa, przesyłka kurierska) – w każdym przypadku za pokwitowaniem odbioru.

b) w przypadku reklamacji złożonej w formie elektronicznej – dzień potwierdzenia rejestracji reklamacji przez PAKO GROUP, przesłanego do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszenia reklamacji. Klient powinien otrzymać potwierdzenie rejestracji reklamacji nie później niż następnego Dnia Roboczego po dniu przesłania przez Klienta reklamacji, a w przypadku nieotrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji reklamacji w takim terminie Klient winien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta PAKO GROUP.

5. Reklamacje zgłoszone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. Zgłoszenie reklamacji zgłasza się Zleceniobiorcy w formie pisemnej na adres jego siedziby lub adres e-mail, zgłoszenie powinno w szczególności zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji,

b) nazwę i adres Zleceniobiorcy,

c) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamujące-go,

d) tytuł prawny lub faktyczny reklamacji wraz z uzasadnieniem,

e) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy w oryginale),

f) oryginał odpowiedniego protokołu /-ów/ lub oświadczenia,

g) dokumenty potwierdzające uprawnienie do dochodzenia roszczenia, w szczególności oryginał faktury obejmującej towar nadany do przewozu,

h) kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,

i) nazwę Banku i numer konta bankowego albo adres, na który w przypadku uznania reklamacji należy przekazać należność,

j) podpis Reklamującego.

7. Termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionych dokumentów reklamacyjnych. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 6 Zleceniobiorca wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć Przesyłkę, której dotyczy reklamacja, do momentu rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnić do niej dostęp PAKO GROUP lub wskazanym przez PAKO GROUP osobom, w szczególności takim jak ubezpieczyciele czy rzeczoznawcy. Naruszenie przez Klienta obowiązków przewidzianych w zdaniu poprzednim uzasadnia nieuwzględnienie reklamacji Klienta.

9. Po rozpoznaniu reklamacji Zleceniobiorca powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

a) rozstrzygnięcie,

b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,

c) zasadnie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części),

d) w przypadku przyznania odszkodowania – uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty,

e) w przypadku zwrotu należności – określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty,

f) ewentualną pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu,

g) podpis Zleceniobiorcy.

10. W przypadku uwzględnienia przez PAKO GROUP reklamacji Klient na żądanie PAKO GROUP przeniesie na PAKO GROUP własność Przesyłki, której dotyczyła reklamacja.

11. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ani nie uzasadnia wstrzymania przez Klienta płatności wynagrodzenia i innych należności na rzecz PAKO GROUP.

12. Prawo do dochodzenia roszczeń z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków. Powyższy przepis nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

13. W przypadku gdy po wypłacie na rzecz Klienta odszkodowania inny podmiot wystąpi wobec PAKO GROUP z roszczeniem z tytułu tej samej szkody, Klient zobowiązany będzie do zwolnienia PAKO GROUP z odpowiedzialności wobec takiego podmiotu oraz naprawienia ewentualnej szkody poniesionej przez PAKO GROUP.

 

 • § 10 POUFNOŚĆ

1. PAKO GROUP i Klient zobowiązują się do nieujawniania oraz niewykorzystywania informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony.

2. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje, w szczególności techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne oraz inne mające znaczenie gospodarcze, względem których strona zainteresowana podjęła niezbędne kroki mające na celu za-chowanie ich poufności.

3. Tajemnicę przedsiębiorstwa PAKO GROUP stanowią w szczególności, w każdym przypadku, bez konieczności dodatkowego zastrzegania poufności, informacje należące do choćby jednej z na-stępujących kategorii:

1) wszelkie informacje dotyczące klientów, kontrahentów, podwykonawców, pracowników PAKO GROUP,

2) wszelkie informacje dotyczące treści Umowy oraz wszelkich innych umów zawieranych przez PAKO GROUP,

3) wszelkie informacje dotyczące warunków i zasad zatrudniania pracowników przez PAKO GROUP oraz wszelkie informacje dotyczące innych aspektów polityki kadrowej PAKO GROUP,

4) wszelkie informacje dotyczące procedur i organizacji wykonywania usług spedycyjnych przez PAKO GROUP oraz cen stosowanych przez PAKO GROUP,

5) wszelkie informacje dotyczące zasad organizacji i porządku obowiązujących na terenie obiektów PAKO GROUP,

6) wszelkie informacje dotyczące polityki finansowej i inwestycyjnej PAKO GROUP oraz zarządzania ryzykiem przez PAKO GROUP.

4. Obowiązek nieujawniania oraz niewykorzystywania informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony nie dotyczy:

1) informacji i danych, na ujawnienie których Strona, której one dotyczą, wyraziła zgodę,

2) informacji i danych powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomości,

3) informacji i danych, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa podlegają ujawnieniu na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów.

5. PAKO GROUP jest uprawniony przekazać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta ubezpieczycielom, podwykonawcom oraz doradcom prawnym i biznesowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług spedycyjnych, Umowy i Umowy Ramowej oraz dochodzenia roszczeń.

6. Obowiązek określony w § 10 ust. 1 wiąże Strony zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy.

 

 • § 11 WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. PAKO GROUP jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, przy czym przez ważne powody rozumie się w szczególności:

1) przekroczenie przez Klienta terminu płatności (opóźnienie/zwłoka) jakiejkolwiek należności przysługującej PAKO GROUP z tytułu wykonania obecnie obowiązującej Umowy lub poprzednich Umów,

2) wystąpienie z przyczyn niezależnych od PAKO GROUP przeszkód w wykonaniu Umowy wstrzymujących możliwość wykonania Umowy o więcej niż 30 dni,

3) nieprzekazanie albo przekazanie przez Klienta w sposób niedostateczny, wadliwy, nierzetelny lub niezgodny z prawdą informacji lub dokumentów niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w szczególności nieprzekazanie lub nierzetelne przekazanie informacji o szczególnym charakterze rzeczy objętych Przesyłką lub o szczególnych wymogach faktycznych lub prawnych w zakresie ich obsługi,

4) nieprzygotowanie albo przygotowanie Przesyłki przez Klienta w sposób niezgodny z Umową, w szczególności gdy przedmiotem Przesyłki są rzeczy inne, aniżeli przewidziano w Umowie, rozmiary lub inne parametry Przesyłki istotnie odbiegają od przewidzianych w Umowie, Przesyłka nie posiada odpowiedniego opakowania lub oznakowania niezbędnego do należytego wykonania Umowy.

2. PAKO GROUP wypowie Umowę z zachowaniem formy pisemnej, wskazując przyczynę oraz informując o miejscu położenia Przesyłki oraz możliwości jej odebrania przez Klienta.

3. W razie wypowiedzenia Umowy PAKO GROUP przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do momentu rozwiązania Umowy, a także zwrot kosztów i wydatków poniesionych aż do momentu wydania Przesyłki Klientowi. W przypadku gdy do wypowiedzenia Umowy doszło z przy-czyn zawinionych przez Klienta, PAKO GROUP przysługuje także odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody.

 

 • § 12 AUTOPROMOCJA

1. PAKO GROUP ma prawo powoływać się na fakt współpracy z Klientem, w tym ma prawo przytaczać nazwę Klienta oraz umieszczać stosowane przez Klienta logo/logotyp (w tym znaki towarowe) w materiałach zawierających wskazanie, iż PAKO GROUP świadczy lub świadczył usługi spedycyjne na rzecz Klienta, a w szczególności w:

1) prezentowanych przez PAKO GROUP osobom trzecim listach klientów,

2) materiałach reklamowych i informacyjnych PAKO GROUP,

3) prezentacjach i przemówieniach PAKO GROUP w miejscach publicznych (w tym gdy są one transmitowane – niezależnie od nośnika transmisji),

4) komunikatach prasowych, w tym dedykowanych komunikatach prasowych,

5) dokumentach referencyjnych PAKO GROUP typu: case study,

6) na stronach internetowych PAKO GROUP oraz w publikacjach w środkach masowego przekazu, w tym w intrenecie.

2. Wszystkie uprawnienia przewidziane w § 12 ust. 1 OW są nieograniczone terytorialnie i przysługują PAKO GROUP przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat od wykonania lub rozwiązania Umowy (niezależnie od przyczyn prawnych zakończenia jej obowiązywania).

3. W celu uniknięcia wątpliwości Klient potwierdza, że korzystanie przez PAKO GROUP z uprawnień przewidzianych w § 12 ust. 1 i 2 OW nie mogą zostać poczytane za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta, przewidzianych w § 10 OW.

 

 • § 13 KLAUZULA MODYFIKACYJNA

1. PAKO GROUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w OW, uchylenia OW oraz wy-dania nowych ogólnych warunków świadczenia usług – w każdym czasie oraz według swego uznania. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać podjęte w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, zmianę organizacji świadczonych usług, zmiany kosztów świadczenia usług, zmiany zachodzące na rynku usług spedycyjnych, przewozowych i logistycznych, zmiany obowiązujących przepisów itp.

 

 • § 14 ZAPISY KAR UMOWNYCH I SYTUACJE SPORNE

1. Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na ładunkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o wykonanie usług i innych należności wynikłych ze zleceń, także gdy wynikają one z innych wykonanych na rzecz Zleceniodawcy lub osoby na rzecz której usługa spedycyjna lub przewozowa została wykonana.

2. W przypadku sytuacji kiedy zleceniodawca odmawia, uchyla się lub w szeroko pojętym znaczeniu unikania kontaktu i nie wywiązuje się z zapłaty na usługę, Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na ładunkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy. Zleceniobiorca jest uprawniony do dostarczenia załadunku i zmagazynowania załadunku w siedzibie Zleceniobiorcy obciążając Zleceniodawcę wszystkimi kosztami z tym związanymi.

3. Jeżeli jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec PAKO GROUP z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Przesyłką, na której przysługuje PAKO GROUP ustawowe prawo zastawu, Klient zwolni PAKO GROUP z odpowiedzialności wobec takich osób trzecich i naprawi szkody poniesione przez PAKO GROUP w związku z takimi roszczeniami.

4. Postanowień w ust. 1 i ust. 2 powyżej nie stosuje się, do przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania.

5. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przed Odbiorcę, Zleceniobiorca, zwraca się do Zleceniodawcy o dalsze czynności i instrukcje. W przypadku braku kontaktu przez 12 godzin w transporcie krajowym od momentu zaistniałej sytuacji i w przypadku 24 godzin w transporcie międzynarodowym, ładunek tym samym środkiem transport zostanie dostarczony i zmagazynowany do siedziby Zleceniobiorcy na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.

6. Dochodzenie ewentualnych roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

7. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.

8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy. Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku usług świadczonych na rzecz konsumentów.

 

 • § 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory dotyczące wykonywania usług spedycyjnych i Umów rozstrzygane będą przez PAKO GROUP i Klienta w drodze negocjacji, a w razie niedojścia Stron do porozumienia właściwy do rozpoznania sporu będzie polski sąd powszechny w Koszalinie.

2. Klient nie może przenieść całości ani części praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody PAKO GROUP, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Zleceniobiorca gwarantuje klientom Ochronę Danych Osobowych. Dane wykorzystywane będą wyłącznie dla celów świadczonych usług, a także przesyłania informacji oraz materiałów reklamowych, pod warunkiem wyrażenia przez klienta uprzedniej zgody wskazanej w ust. 3 poniżej.

4. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

5. Klient wyraża odrębną zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail i przetwarzanie swoich danych osobowych celem przesyłania informacji handlowej. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili odwołana.

6. Niniejszy Regulamin znajduje się w siedzibie Zleceniobiorcy i na stronie internetowej pod adresem: https://pakogroup.pl/regulamin/. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki Zleceniobiorcy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 roku.

 • § 16 ZAŁĄCZNIKI

1. Polityka prywatności

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki