preloder

Polityka prywatności

§ 1 Informacje o Administratorze

1. Właścicielem Usług PAKO GROUP i Administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest PAKO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalin, adres: ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin, której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy W Koszalinie Ix Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numerem: 0000721311 (dalej: Administrator, PAKO GROUP lub Usługodawca);

2. Usługodawca prowadzi stronę: www.pakogroup.pl i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń. Obok Usługodawcy w PAKO GROUP Sp. z o.o. występują również Przewoźnicy oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą pakogroup.pl może zawrzeć Umowę Przewozu. Przetwarzanie danych osobowych przez Partnera lub Przewoźnika odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych ustanowionymi przez te podmioty.

3. Administrator prowadzi również prowadzi również stronę www.facebook.com/PAKOGROUP.eu na której publikuje informacje dotyczące działalności branży usług przewozowych oraz oferuje newsletter.

§ 2 Obowiązki informacyjne Administratora

1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne PAKO GROUP Sp. z o.o. wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

§ 3 Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator reprezentujący PAKO GROUP Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: biuro@pakogroup.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisu.

2. Użytkownik serwisu PAKO GROUP Sp. z o.o. może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane się na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

§ 4 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie serwisu PAKO GROUP Sp. z o.o., w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w serwisie i ich aktualizacja.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

§ 5 Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych.

1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez PAKO GROUP Sp. z o.o.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:

2.1 Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

a) Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, nr NIP, dane adresowe odbiorcy przesyłki, dane opisujące status przesyłki wysyłanej za pośrednictwem serwisu, dane dot. płatności związanej z realizacją usługi, adresy do komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook);

b) Dane osobowe zawarte w książce adresowej Użytkownika serwisu (wprowadzane i administrowane przez Użytkownika): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2.2 Weryfikacja tożsamości i wiarygodności użytkownika serwisu – jest zespołem czynności przed zawarciem lub wykonaniem umowy, a także w trakcie postępowania reklamacyjnego mającym na celu zapobieganie wykorzystania serwisu w celach przestępczych, w szczególności działaniem na szkodę administratora serwisu i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią); Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, w tym kopia tego dokumentu, dane osobowe zbierane w procesie zakładania i aktualizacji konta Użytkownika.

2.3 Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do Partnera; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.

2.4 Dochodzenie roszczeń należnych PAKO GROUP Sp. z o.o. (windykacja należności); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych); Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń (np. informacja o niezapłaconej fakturze) oraz opis charakteru i wysokości roszczenia, wykaz czynności związanych z dochodzeniem roszczenia.

oraz

2.5 Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, w tym newsletter – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów.

2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisów PAKO GROUP Sp. z o.o., dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie).

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z usług PAKO GROUP Sp. z o.o..

2.7 W przypadku przewoźników podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe przewoźnika, powierzone na podstawie niniejszego zlecenia, kategorie danych osobowych w zakresie:

a) zbiorów danych osobowych: dane osobowe przewoźnika i/lub dane osobowe kierowcy/pracownika

przewoźnika

b) struktury zbioru: imię, nazwisko, telefon, nr i seria dowodu osobistego, nr rej. pojazdu

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja postanowień zlecenia.

§ 6 Udostępnianie danych osobowych.

1. W związku z realizacją podstawowych swoich funkcji serwis, Usługodawca udostępnia każdorazowo dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a) partnerom/podwykonawcom świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe.

b) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę

2. Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie PAKO GROUP Sp. z o.o. korzysta z następujących platform płatniczych:

Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72,

PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

3. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

4. Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.

5. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

6. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

§ 7 Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

1. Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:

a) Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).

b) Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

c) Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

d) Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

§ 8 Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez PAKO GROUP Sp. z o.o. przysługuje:

prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

– prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

– prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

§ 9 Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności serwisu PAKO GROUP Sp. z o.o..

2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

§ 10 Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony PAKO GROUP Sp. z o.o. (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony PAKO GROUP Sp. z o.o. w następujących celach:

1. realizacja podstawowych funkcjonalności PAKO GROUP Sp. z o.o., takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;

2. dostosowania zawartości stron PAKO GROUP Sp. z o.o. do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);

3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron PAKO GROUP Sp. z o.o..

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności PAKO GROUP Sp. z o.o.. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej:

w przeglądarce Google Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

W PAKO GROUP Sp. z o.o. używane są pliki cookies:

1. Stałe – pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności (np. ustawienia filtru). Pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez Serwis lub Użytkownika. Brak tych plików uniemożliwia przeglądanie Serwisu według wybranych przez Użytkownika preferencji.

2. Sesyjne – pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania Użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Serwisu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich

1. Analityczne – pliki zapisywane przez:

– Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja

– HotJar – bezpłatne narzędzie internetowe umożliwiające anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Polityka prywatności

2. Reklamowe: Pliki zapisywane przez firmy Facebook, Google AdWords, Webepartners, CityAds, Criteo, Userengage realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe.

3. Funkcjonalne: Pliki zapisywane przez firmy oferujące usługi typu ankiety (Webankieta) na zlecenie Administratora PAKO GROUP Sp. z o.o..

PAKO GROUP Sp. z o.o. może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez PAKO GROUP Sp. z o.o..

§ 11 Zabezpieczenia i zagrożenia

1. PAKO GROUP Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja pomiędzy komputerem Usługobiorcy, a serwerem gdy PAKO GROUP Sp. z o.o. zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

4. PAKO GROUP Sp. z o.o. informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. PAKO GROUP Sp. z o.o. zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

1) możliwość otrzymania spamu;

2) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

3) obecność i działanie robaków internetowych (worm);

4) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

5) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

6) piractwo;

7) sniffing;

8) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub

sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

9) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym

umożliwienia jego złamania lub obejścia;

10) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana,

wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych

powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

5. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń z ust. 4 Usługobiorca powinien:

1) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;

2) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;

3) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;

4) korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

5) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;

6) unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

§ 12 Postanowienia końcowe

Serwisy PAKO GROUP Sp. z o.o. mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów PAKO GROUP Sp. z o.o.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki